Sapakharu lyrics in Gujarati – sandha todiya panjara vala – vendari katari

sapakharu,sapakhara,sapakhru,mataji nu sapakharu,#sapakharu,new sapakharu,sapakharu 2021,navu sapakharu,sapkharu,shinh nu sapakharu,ghoda nu sapakharu,sapakharu mahadev,varsad nu sapakharu,bai aviya sapakharu,maa meldi nu sapakharu,rajbha gadhvi sapakharu,sapakhara ni ramjat,chapakharu rajbha,devayat khavad sapakaru,lyrics sapakhru,famous sapakhru,muktidan gadhavi sapakharu,ghodanu chapakharu,mataji nu sapakhru,rajbha gadhvi sapakhru

Sandha todiya panjara vala Sapakharu lyrics in Gujarati

વીર રામવાળાની પ્રશસ્તીનું સપાખરૂં

સાંધા ત્રોડીયા પાંજરાવાળા સાંકળેથી બાઘ છુટ્યા

બાંગ બોલી ગાંમડામાં થીઆ હાકબાક
જુટા સિંહ કાળઝાળ બછુટા પેનાગ જાણે
તૃટા આસમાન કેતા ફુટ્યા જમીતાંક

ઝાળાં ફાળાં તેગવાળાં પ્રલેકાળાં વેર જાગ્યાં
પા’ડ વાળા રંગ્યા ગાળા રગતાળા પુર
ફોગાળા ઉઢેળા વાહે વાદળારા નોર ફરે
પડે તાળી બંધુકારી વાગ્યાં રણતુર

કેંકાણા ઝણંકી કડી ઠણંકી પાખરાં કડી
ઝણંકી ઝરદાંખાખ ઉઠિયા જોધાર
રણંકી સિંધવા રાગ ઠણંકી ઉઠીયા રોગા
ડણંકી મામલે શુરા કરે મારામાર

હનુંમંત ધોમવાને લંકા ઢાળ્યા જેમ દાહ્યા
વેરી હુંદા વાળા, ગાળા ત્રોડિયા વિશેક
ધોળે દિ’એ ગામડામાં લુંટવાને પડે ધાડાં
મારી ધમરોળી વાળા, કર્યાં એકમેક

બંધ કર્યા ખાળે ખાળા ન ચાલે સાંગરા બેગ
તેમ રૂંધ્યા કેડે કેડા ન ચાલે ટપાલ
લાખું દળાં ભડાં વાળા કરે ન કો કોઈ લાળી
મુખબાથી માર્યા કર્યા દેશરા પેમાલ

હાટડારી બંધ બારી વેપારી તો બેઠા હારી
ખેડ વાડી સુકી વાડી પાવા લાગ્યા ખૂન
બસાડારી લોકડારી ઉગરારી નકો’ બારી
સીધા વાટ ઘાટ હાટ પડી ગયા સૂન

લોઢે સાગરારા કેના પ્રથમીરા ધડા લાગા
કોપ્યા કિરતાર કેના થાવા પ્રલેકાળ
હલબલ્યા પ્રથી પીઠુ મેદાનીરા મળ્યા હોળા
બધાં ટોળાં ઠોરે ઠોર કુંકાવ્યા બૈતાળ

લલક્યાં ગ્રિધાંણ ટોળાં ગળે વાને માસ લોળા
ભભક્યાં ભેરવાં કાળાં લેવા બળી ભોગ
રતિયાં ઝંઝાળ્યાં નાળાં સિંધુડે ભ્રેકુંડ રંગ્યા
જાગ્યાં ઘણે દિ’એ લાગ્યા તોપુવાળા જોગ

ગીગાબાપુ બારોટ

Bhali vendari katari Sapakharu lyrics in Gujarati

ભલી વેંડારી કટારી લાંગા
એતાદિ કળાકા ભાણ
સંભારી કચારી માહી
હોવંતે સંગ્રામ
હેમજરી નીસરી વનારી
શાત્રવાંકા હૈયા
અજાબીઆ માંગે
થારી દોધારી ઇનામ

પઢ્ઢી અઢ્ઢી આખરા કી
જમદઢ્ઢી કઢ્ઢી પાર
ધ્રસઢ્ઢી શાત્રવાં હૈયે
રાખવા ધરમ
બમ્બોળી રતમ્માં થકી
કંકોળી સી કઢ્ઢી બાર
હોળી રમી પાદશારી
નીસરી હરમ

આષાઢી બીજલી જાણે
ઉતરી શી અણીબેર
મણિ હિરાકણી જડી
નખારે સમ્રાથ
મણિએહો મૃગાનેણી
બેઠી છત્રશાળી માંય
હેમરે જાળીએ કરી
શાહજાદી હાથ

કરી વાત આખિયાત
અણી ભાત નથે કણી
જરી જાળીયામા તરી
જોવે ઝાંખ ઝાંખ
શાત્રવાંકા હીયા બીચ
સોસરી કરી તે જેસા
ઈસરી નીસરી જેસી
તીસરી સી આંખ

મહેરામણસિંહજી જાડેજા 

માતાજીનું સપાખરૂં

અંબા અચંબા પ્રલંબા તેજ બંબા જગદંબા
આદિ વાસ હે તવમ્બા દશે દિકંબા વ્રદાઇ
શકમ્બા સદંબા શુભ મંબાસ્વાવલંબા શિવા
વેદે તું વિદંબા સચ્ચિદંબા વખણાઇ

નિપાવ્યા ભ્રેમંડા અંડા નારાયણી નવેખંડા
માર દીયા ઉદંડા કુદંડા દઇ માત
ઠારીયા દાનવા બંડા કરીયા ઘમંડા ઠંડા
રોપિયા અખંડા નામ ઝંડા રળિયાત

ભગતા તારણાં તું ઉતારણા ભારણાં ભૂમિ
કારણાં જગત દુ:ખ હારણાં કુશલ
મારણાં અસુર લીયે ચારણાં ઓવારણાં માં
રાખ્યે ધારણાં બંધાવે પારણાં રાંદલ

મહાખલ દૈત્ય બુરાચુરા ચુરા કીયા મુરા
મુગુટ મયુરા વ્રજ મથુરા મુકામ
રણછોડ રણશુરા મંગલ મધુરા રટે
નિત ઝળહળા નુરા આશાપુરા નામ

ચારવાણી ચારખાણી પરખાણી ચરચાણી
વેદવાણી પુરાણીયે વખાણી વિશાળ
મેરિયા ભુવાને પુત્ર જાણી દયા આણી મળી
પ્રગટ બ્રહ્માણી નાણી બુટ પરચાળ

માડી તું સરિતા વૃંદા મંદાકિની વંદા માત
નંદા તું અલક નંદા મહા નંદા નામ
ફાલગુની ગુણ છંદા ગાતા કટે ભવફંદા
હેતે હર્ષ કંદા પુરે હરસંદા હામ

અખીયાત રટુ બાત હજારી કી અહોરાત
ઉમિયા લીંબચ માત માતંગી ઉદાત
સમરુ દિવસ રાત સિકોતર સાક્ષાત
હરો ઉત્પાત રટુ હરસદ માત

આવ્યો બાઝ ઝપટકપટ છાજ કળિરાજ
સાંભળો અવાજ આઇ પોકારે સમાજ
તારો જાજ પુન પાજ ઉગારો ધરમ તાજ
હરસિધ્ધિ રાખો આજ લાજ હિંગળાજ

વડેચી રવેચી નમુ નાગણેચી માત વંદુ
મઢેચી નવેય ખંડ ગઢેચી મંડી
પહાડેચી ડુંગરેચી લાખણેચી લાગુ પાય
ચોટીલે ચાળકનેચી ચામુંડા ચંડી

માઇ તું સ્થપાઇ ઓળખાઇ નીત ગર્ય મધ્યે
કૃપાળુ બાઇ તું કનકાઇ કહેવાઇ
વારાહી તુળજા ગુણ ગાઇ ભાઇ ભાઇ વાહ
વંદુ સિંધવાઇ આઇ દગાઇ વેરાઇ

ત્રહુળેથી શઢ ફટી બેડલી સાયર તટી
તારવા વાણીયે રટી ઉમટી તરત
લાવી દયા ત્રમજટી જગડુને માથે લટી
સધી વાણવટી અટપટી તું શકત

તજી મન ઘેલડી તું વાત એલફેલડી તું
રુદિયે સેલડી રણ ઘેલડી કુ રટ
જરી કર્યે ટેલડી છોડાવે ભવ ઝેલડી જે
પ્રભુથીએ પેલડીમાં મેલડી પ્રગટ

મમ્માયા મુંબઇ વાળી મુંબામાત મરમાળી
કાળી કલકત્તાવાળી ક્રોધાળી કરાળ
ભુજાળી નેજાળી મોટા ગજાળી ધજાળી ભાળી
બહુચર બાળી બીરદાળી માં બલાળ

પાવાકી પાળકા ડુંગરાળ પંચ માળકા
અતાળકા પતાળકા તળાવ તટ આઇ
માત ગળે ફાળકા ભ્રેકુંડ મુંડ માળકા
કરાળકા જવાળકા તું કાળકા કેવાઇ

જેણે ખંભે ટાંગી ખોઇ જોગણીને જાચી જોઇ
કરે અરદાસ રોઇ શિતળાને કોઇ
પ્રાણ એના અમિ ટોઇ ઉગારે માં મન પ્રોઇ
સમરે હડકમોઇ રાંગળી સિંધોઇ

શ્રદ્ધા છોળ તરબોળ સપાખરુ કડી સોળ
કરી રચના હિલોળ આનંદ કિલ્લોળ
રસ ઝબકોળ “બચુ શ્રીમાળી”ઝકોળ રુદે
આઇ ઓળઘોળ કરું ભાવેથી અતોળ
આઇ ઓળઘોળ કરું ભાવેથી અતોળ
આઇ ઓળઘોળ કરું ભાવેથી અતોળ

चांपराज वाळानुं सपाखरू

रचना – कवि गीगा बापू बारोट. 
वडां भारथां रचाया खेल कौरवारां पांडवारां कणॅ पारथारा जुध्द हुवा प्रले काळ बाणरा टंकार आरपार आसमान बागा पन्नगां थडक्का लागा सातमे पाताळ…(१)
ठांकीया कौरवां बाणे पडी माथे मेधधारा छूटा बाण पारथारा आकरा समोह जाटा शुरधीर ठार ठार वीर रस जागा रोपीआ करणे पागा धाग धागां रोह…(२)
कोदंडां छूटीया बाण भुजदंडां धरी कोप्या ब्रह्मंडां धणेण्या अळ्या पोरसाणा भाण हटाया पारथां रथां भलकारा दीया हरी पुत्र सूरजारा थारा अतागे प्रमाण…(३)
बलाकारी कणॅ भारी पारथारि पोठ्या बाणे ठयाॅ विधिआरा धारा माटे नही काळ वेषधारी विपरारा अंतेकाळे आव्या हरी दाढ भांगी कंचनारी समप्पी दयाळ…(४)
वखाणुं अखाडा बीजा सूयॅवंशी तणा वळी निवेडा भंडेरा लीआ जेताणारा नाथ जेम दळां वादळां जीं बादशाहा आया जारे भूप चांपराजे तारे मांडीयो भाराथ…(५)
शीशने उतारी वाळा मुंडमाळा रोपी शिव हाल्या धडां भडेवाने तेग धारी हाथ पडे काळां धोम जाळां प्रलेकाळां जेम पोच्या भाण रथां खेंची जोवा लागीया भारथ…(६)
सामसामा मळ्यां दळां भडेवाने जेम छुटा बछुटा तोपका गोळा त्रुटा भालां बाज प्राछटे उधडे राडे कोप काळा खाग पाडे रुंड मुंडां दडे शूरां दुठा चांपराज…(७)
मेंगळां खोपरां तोडे उडाडीया आसमाने पडया दूर जेम चड्या वितोळारा पान खेलाडी रमाडे दडा शिर धडा तेम खेले मळ्यां दळां बादशारा फनाका मकान…(८)
रगताळा पूरवाळा खाळा नाळा वहे रोगा पशु पंखी वाळा टोळा धराणा पंजाळ पंखाणीयुं मांस लोळा गळेवा हिलोळा पेठा माथे शूरां अपसरा रोपे वरमाळ…(९)
दंतूशळां उखेडीआ कुंभाथळां तोड दंता खळां दळां वाळां दळां दलीरा खलास डम्मरू पिशाच वाळा शुक ताळा हाक डाक हुवा भेरवाण पीवा रगतां हुलास…(१०)
सात दन लड्यां पछी पृथी सरे पड्यां चांपा अड्या देवतारा गड्या नगारा आकाश नहि डर्या मोतथी ने पृथी सरेf कर्या नामा वर्या अपसरां कर्या सुरापूरी वास…(११)
कवितारा ललकारा मसाणे जाचवा कजु कीरति सांभळी जारे खरा खरी कान आया हरी बरोबरी तणा ऐभलेश अंगे देह धारी फरी करी दीया तुरी दान…(१२)
Tags:- 
sapakharu, sapakhara, sapakhru, mataji nu sapakharu, #sapakharu, new sapakharu, sapakharu 2021, navu sapakharu, sapkharu, shinh nu sapakharu, ghoda nu sapakharu, sapakharu mahadev, varsad nu sapakharu, bai aviya sapakharu, maa meldi nu sapakharu, rajbha gadhvi sapakharu, sapakhara ni ramjat, chapakharu rajbha, devayat khavad sapakaru, lyrics sapakhru, famous sapakhru, muktidan gadhavi sapakharu, ghodanu chapakharu, mataji nu sapakhru, rajbha gadhvi sapakhru

Leave a Reply

Your email address will not be published.